Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    Název: Obec Vršovice
    Organizační struktura:

 • Zastupitelstvo
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Kulturní výbor

   Kontaktní spojení:


        Vršovice čp. 74
        440 01  Louny
        Telefon: 415 676 120
        Mobilní telefon: 776 114 305
        E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
        webové stránky: www.obecvrsovice.cz
        ID Datové schránky: n3raqrg

   
Úřední hodiny
            pondělí    8:00 - 10:00
            úterý     17:00 - 18:00         
            středa     8:00 - 17:00
            čtvrtek  17:00 - 18:00


 Telefonní čísla
            415 676 120 - kancelář
            776 114 305 - kancelář
            777 975 294 - starosta
            603 357 800 - místostarosta

    
 Adresa internetové stránky
            www.obecvrsovice.cz

     

  Bankovní spojení

 • 16627481/0100 Komerční banka a.s. Louny
 • 94-6912481/710 Česká národní banka

     00831841

  DIČ CZ00831841

  
Žádosti o informace
            Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
            ústně – v kanceláři úřadu
            písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
            Obecní úřad Vršovice
            Vršovice čp. 74
            440 01  Louny
            prostřednictvím datové schránky n3raqrg
      

        Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
        Lhůty
            Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
            Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
            Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
            Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
            Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
            Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
            Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
            Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo    předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
            Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů
       Termíny
            Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
            Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
        Kdo může o informaci požádat
            o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
        Kdo informaci poskytne
            kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
        Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
            Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
            Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
            Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
            Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.
        Další omezení práva na informace
            Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
                se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
                jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
                jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
            Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
                jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
                ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
                by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
            Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
            Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
                probíhajícím trestním řízení,
                rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
                plnění úkolů zpravodajských služeb
                přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
                činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
            Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
                provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
                škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
                knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
                Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
                kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
            Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
        Jak se o informaci žádá
        Žádost o poskytnutí informace se podává
            ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
            písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
        Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
        Co musí písemná žádost obsahovat
            označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
            musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
            musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
            je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
            musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
            neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
                brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
                v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
                v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
        Jaký bude postup povinného subjektu
            Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
            Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
                se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
                bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
            Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
        Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
            pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
            proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
        Komu se odvolání posílá
            odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
        Kdo o odvolání rozhodne
            o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
            ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
            proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

    Příjem žádostí a dalších podání
        Podatelna

    Opravné prostředky
        Co když orgán žádosti nevyhoví
        Odvolání
            Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
            Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
            O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
            Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
            Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
        Stížnost
            Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
                který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
                kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
                kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
                který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
            Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
            Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
                doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
                uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
            O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
            Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
            Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
        Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

Nejdůležitější používané předpisy
                Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
                zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
                (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
                zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
                (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
                zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
                (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
                zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
                zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
                zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
                zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
                zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
                Platné obecně závazné vyhlášky
                Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

Vydané právní předpisy
            Obec Vršovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
           

 Úhrady za poskytování informací (Sazebník úhrad za poskytování informací)

            Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
             

            Hodina práce (účtuje se každých započtatých 30 min.)  300,00 Kč
            Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                   2,50 Kč
            Paušál provozních nákladů (materiál, energie)               15,00 Kč
            Ostatní poplatky dle skutečně vynaložených nákladů     

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
            Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

  

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

 • Vršovice 74, 440 01 Louny
 • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

 • pondělí 8:00 - 10:00
 • úterý 17:00 - 18:00
 • středa 8:00 - 10:00
 • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

 • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
 • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

 • Úterý 17:00-18:00 h
 • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305