Zápisy z jednání

 

 1. ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 5.11.2014

2018

1. ZÁPIS ZE DNE 1.2.2018

    1. Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2023

    2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 773/26

    3. Smlouva s Městskou knihovnou Louny

 

2. ZÁPIS ZE DNE 20.2.2018

    1. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

    2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce

   3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce

   4. Smlouva o dílo na poskytnutí administrativní podpory a služeb

   5. Smlouva o dílo na organizací zadávacího řízení

   6. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vršovice

   7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

 

3. ZÁPIS ZE DNE 27.3.2018

   1. Zadávací dokumentace "Rekonstrukce nevyužívané budovy čp. 132 v obci Vršovice"

   2. Návrh smlouvy o dílo

   3. Rozpočtové opatření č. 1/2018

 

4. ZÁPIS ZE DNE 3.5.2018

   1. Smlouva s ČEZ Distribuce - čp. 132/1

   2. Smlouva s ČEZ Distribuce - čp. 132/2

   3. Výzva k podání nabídky č. 2

 

5. ZÁPIS ZE DNE 29.5.2018

   1. Závěrečný účet obce za rok 2017 se všemi přílohami je uveřejněn v záložce "Rozpočet"

   2. Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

   3. Návrh smlouvy o závazku veřejné služby - MAD Louny

   4. Smlouva kupní

   5. Smlouva pachtovní

   6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Obec Černčice, Agrospol Blšany v.o.s. a paní M.K.

 

6. ZÁPIS ZE DNE 28.6.2018

   1. rozpočtové opatření 2/2018

   2. smlouva o smlouvě budoucí na VB služebnosti IS

 

7. ZÁPIS ZE DNE 23.8.2018

   1. rozpočtové opatření č. 3/2018

   2. smlouva s Povodím Ohře s.p. o zřízení VB služebnosti IS

   3. smlouva s Ústeckým krajem, zast. SÚS ÚK o zřízení VB služebnosti IS

   4. zpráva o uplatňování územního plánu Vršovice

   5. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce

 

 

 

2017

1. ZÁPIS ZE DNE 9.2.2017

    1. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.

    2. Smlouva s MLK Louny

    3. Smlouva s SVS a.s.

    4. Smlouva s Obcí Černčice

2. ZÁPIS ZE DNE 7.3.2017

    1. Smlouva o dílo s EnergoArch na rozšíření veřejného osvětlení

    2. Smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Ohře o zřízení věcného břemene

3. ZÁPIS ZE DNE 28.3.2017

    1. Smlouva o dílo Presskan a Bak

    2. Příkazní smlouva na výkon TDI

    3. Dodatek k příkazní smlouvě na výkon TDI

    4. Příkazní smlouva na výkon AD

    5. Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP

    6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Presskan a BAK

    7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí - dodatečné přípojky

    8. Rozpočtová změna č. 1/2017

   

 4. ZÁPIS ZE DNE 9.5.2017 ZE DNE 9.5.2017

     1. Závěrečný účet obce za rok 2016 + přílohy

     2. Smlouva o smlouvě budoucí s MěÚ Louny
     3. Smlouva o smlouvě budoucí s pí. R.M. a SVS a.s.

     4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

5. ZÁPIS ZE DNE 12.6.2017

    1. Úvěrová smlouva

    2. příloha č. 1

    3. Smlouva o poskytnutí investiční dotace POV 2017 od KÚ ÚK

 

6. ZÁPIS ZE DNE 18.7.2017

   1. rozpočtová změna č. 2

 

7. ZÁPIS ZE DNE 29.8.2017

   1. rozpočtová změna č. 3

   2. dodatek č. 2 k SOD + rozpočty

   3. Smlouva o zřízení služebnosti IS

 

8. ZÁPIS ZE DNE 19.10.2017

    1. rozpočtová změna č. 4

    2. smlouva o zpracování žádosti o dotaci

    3. dodatek č. 3 k SOD na kanalilzaci

    4. návrh smlouvy o dílo na rozšíření kanalizace

    5. dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě

 

9. ZÁPIS ZE DNE 21.11.2017

    1. Smlouva o smlouvě budoucí s Lesy ČR

    2. Dohoda vlastníků VHI

    3. Smlouva s SČVK o poskytování dat

    4. Vzor smlouvy s občany o odvádění OV

    5. Ceník Marius Pedersen pro 2018

    6. Dodatek č. 3 s DPÚK a.s.

    7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

 

10. ZÁPIS ZE DNE 21.12.2017

     1. Rozpočtové opatření č. 5/2017

     2. Návrh rozpočtu 2018

     3. Schválený rozpočet 2018

     3. Dodatek č. 4 k SoD Presskan a Bak

     4. Dodatek č. 5 k SoD Presskan a Bak

     5. Podklad pro stanovení stočného

 

 

 

 

 

 

  

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

 • Vršovice 74, 440 01 Louny
 • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

 • pondělí 8:00 - 10:00
 • úterý 17:00 - 18:00
 • středa 8:00 - 10:00
 • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

 • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
 • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

 • Úterý 17:00-18:00 h
 • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305