Zápisy z jednání

2014

 1. ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 5.11.2014

 2016

             

 1. ZÁPIS ZE DNE 28.1.2016

         1. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb

2. ZÁPIS ZE DNE 8.3.2016

         1. rozpočtové opatření č. 1

         2. Smlouva o smlouvě budoucí

3. ZÁPIS ZE DNE 29.3.2016

          1. Smlouva o smlouvě budoucí

4. ZÁPIS ZE DNE 10.5.2016

          1. rozpočtový výhled 2016 - 2021

5. ZÁPIS ZE DNE 23.6.2016

           1. OZV č. 1/2016

           2. závěrečný účet - výkaz, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, účetní závěrka

           3. rozpočtové opatření č. 2

           4. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.

6. ZÁPIS ZE DNE 8.9.2016

         1. Darovací smlouva

7. ZÁPIS ZE DNE 27.9.2016

         1. Rozpočtové opatření č. 3

         2. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci - návrh

         3. Smlouva o organizaci zadávacího řízení na kanalizaci - návrh

         4. Smlouva o manažerském řízení projektu kanalizace - návrh

         5. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení + návrh SOD

         6. Smlouva o právu provést stavbu - vzor

         7. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce

8. ZÁPIS ZE DNE 1.11.2016

         1. Smlouva o poskytnutí dotace z fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

         2. Veřejnoprávní smlouva s městem Louny - RÚIAN - návrh

         3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Městem Louny

         4. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě

         5. Darovací smlouva

9. ZÁPIS ZE DNE 20.12.2016

         1. Rozpočtová změna č. 4

         2. Návrh rozpočtu pro rok 2017

         3. Návrh dlouhodobého rozpočtu 2018 - 2022

         4. Dodate k MHD

         5. Ceník odpady 2017

         6. Ceník odpady 2017 - kontejnery

          

2017

1. ZÁPIS ZE DNE 9.2.2017

    1. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.

    2. Smlouva s MLK Louny

    3. Smlouva s SVS a.s.

    4. Smlouva s Obcí Černčice

2. ZÁPIS ZE DNE 7.3.2017

    1. Smlouva o dílo s EnergoArch na rozšíření veřejného osvětlení

    2. Smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Ohře o zřízení věcného břemene

3. ZÁPIS ZE DNE 28.3.2017

    1. Smlouva o dílo Presskan a Bak

    2. Příkazní smlouva na výkon TDI

    3. Dodatek k příkazní smlouvě na výkon TDI

    4. Příkazní smlouva na výkon AD

    5. Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP

    6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Presskan a BAK

    7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí - dodatečné přípojky

    8. Rozpočtová změna č. 1/2017

   

 4. ZÁPIS ZE DNE 9.5.2017 ZE DNE 9.5.2017

     1. Závěrečný účet obce za rok 2016 + přílohy

     2. Smlouva o smlouvě budoucí s MěÚ Louny
     3. Smlouva o smlouvě budoucí s pí. Radkou Mlejnkovou a SVS a.s.

     4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

5. ZÁPIS ZE DNE 12.6.2017

    1. Úvěrová smlouva

    2. příloha č. 1

    3. Smlouva o poskytnutí investiční dotace POV 2017 od KÚ ÚK

 

6. ZÁPIS ZE DNE 18.7.2017

   1. rozpočtová změna č. 2

 

7. ZÁPIS ZE DNE 29.8.2017

   1. rozpočtová změna č. 3

   2. dodatek č. 2 k SOD + rozpočty

   3. Smlouva o zřízení služebnosti IS

 

8. ZÁPIS ZE DNE 19.10.2017

    1. rozpočtová změna č. 4

    2. smlouva o zpracování žádosti o dotaci

    3. dodatek č. 3 k SOD na kanalilzaci

    4. návrh smlouvy o dílo na rozšíření kanalizace

    5. dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě

 

 

 

  

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

 • Vršovice 74, 440 01 Louny
 • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

 • pondělí 8:00 - 10:00
 • úterý 17:00 - 18:00
 • středa 8:00 - 10:00
 • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

 • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
 • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

 • Úterý 17:00-18:00 h
 • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305